Regionaal Welzijnscafé: Grenzen verleggen via sterke(re) bovenlokale samenwerking

Evenementen  |  Netwerkevent

Samen verleggen we grenzen!

Als welzijnsvereniging van, voor, en door OCMW’s wil KINA een trekkersrol opnemen binnen de regio om via sterke(re) bovenlokale samenwerking te komen tot versterkte lokale besturen. Met de oprichting van een regionaal welzijnscafé willen we na de aanslepende coronamaatregelen een nieuw platform creëren waar we onze lokale besturen samenbrengen om na te denken over regionale thema’s binnen het ruime welzijnsveld.

Met de aftrap op 2 juni in ’t Gasthuis te Wijnegem schuiven we alvast 4 actuele thema’s naar voren, die behandeld zullen worden tijdens interactieve sessies. Schrijf je in en druk jouw stempel op de aanpak en oplossingen in onze regio!

Agenda

08u30: ontvangst met welkomstkoffie

09u00: opening met kabinet Somers

09u30 -10u30: interactieve sessie 1

10u45-11u45: interactieve sessie 2

11u45: afsluitend woordje

12u00: lunch en netwerkmoment

13u30: einde

Thema 1: Het lokale bestuur als moderne werkgever

Met het nieuwe besluit rechtspositieregeling krijgen de lokale besturen meer autonomie en beleidsruimte om hun personeelsbeleid vorm te geven. Lokale besturen krijgen de tijd om hun rechtspositieregeling aan te passen. In tussentijd blijft de huidige lokale RPR en het arbeidsreglement bestaan, ook wanneer deze zou ingaan tegen het nieuwe rechtspositieregelingsbesluit. Wijzigingen die na de inwerkingtreding van het besluit worden doorgevoerd, moeten wel in overeenstemming zijn met het nieuwe besluit.

Er worden heel wat infomomenten georganiseerd om inzicht te verlenen in de wijzigingen van dit besluit. Vandaag focussen we ons op de regio. Hoe gaan we hier binnen onze regio mee om? Waar willen we naartoe? Welke zaken kunnen we op elkaar afstemmen? Waar liggen onze kansen en wat zijn de uitdagingen?

Onder begeleiding van mvr. Marijke De Lange, Stafmedewerker sociaal overleg en personeelsbeleid van VVSG, brengen we dit in kaart. Geef mee jouw input voor een sterk regionaal personeelsbeleid en druk jouw stempel op een modern werkgeverschap!

Thema 2: Een bovenlokaal netwerk rond dak- en thuisloosheid

Eén actie uit het Vlaams Actieplan Armoedebestrijding (VAPA) is de opmaak van een Actieplan ter voorkoming en bestrijding van dak- en thuisloosheid. Hierin komen doelstellingen op het vlak van Wonen en Welzijn samen. In verschillende regio’s werd er reeds een (boven)lokaal netwerk opgericht ter bestrijding van dak- en thuisloosheid. Deze netwerken zijn lokale samenwerkingsverbanden van welzijns- en woonactoren in een stad of regio, waarbij de werking afhankelijk is van de lokale context en noden. Momenteel bestaan er 16 bovenlokale netwerken in Vlaanderen. Het arrondissement Antwerpen is hierin een blinde vlek…

Maar, ook in onze regio botsen we op een toenemende problematiek rond dak- en thuisloosheid. Hoe gaan we hiermee om? Is er nood aan een bovenlokaal netwerk om hier actiegericht op in te spelen?

Met ondersteuning van Joris Deleenheer, stafmedewerker wonen van VVSG, bekijken we de meerwaarde van dit netwerk, welke partners we hier best bij kunnen betrekken en welke acties hier op korte termijn relevant kunnen zijn.

Thema 3: Een inburgeringstraject voor nieuwkomers in Vlaanderen

Het bereiken, activeren en laten participeren van kwetsbare groepen blijft een grote uitdaging. Vanaf 2023 is het inburgeringstraject van nieuwkomers uitgebreid met een vierde pijler: een participatie- en netwerktraject. Vlaanderen wil het sociaal netwerk van de inburgeraar versterken en rekent op de lokale besturen voor de uitbouw van een aanbod voor nieuwkomers. Om jullie te ondersteunen, loopt er een projectoproep voor de uitbouw van een ondersteunend netwerk. KINA zal als regiodekkende welzijnsvereniging binnen referentieregio Antwerpen het voortouw nemen om een projectaanvraag in te dienen.

Op 18 april organiseerde KINA een eerste interactieve sessie om stil te staan bij kerncijfers uit onze regio, noden & behoeften, en mogelijkheden van de oproep. De indiening van een projectaanvraag moet de start zijn van de uitbouw van een ondersteunend netwerk.

Vandaag bouwen we verder op 18 april. Een tijdlijn schetst de aanpak gedurende de komende twee jaar. De eerste focus ligt op de doelgroep. Over welke doelgroep gaat het? Hoe gaan we om met verschillende kwetsbare doelgroepen? Waar ligt het onderscheidtussen welke doelgroep in aanmerking komt voor welke activeringsmaatregel? Welke linken zijn er met andere maatregelen? Breng mee in kaart hoe we hier in de praktijk mee omgaan en hoe deze elkaar kunnen versterken!

Thema 4: Via sterke bovenlokale samenwerking komen tot versterkte lokale besturen

Lokale besturen worden geconfronteerd met uiteenlopende crisissen, nieuwe uitdagingen en bijkomende verplichtingen. Ze moeten telkens dynamisch inspelen op deze veranderingen. Daarenboven is er sprake van een toenemende werkdruk, gelet op de aanhoudende arbeidsmarktkrapte. Tussen 2016 en 2021 kende ons land een stijging van meer dan 46% van het aantal mensen in invaliditeit als gevolg van een burn-out of depressie. Gelet op deze context is het onmogelijk voor een lokaal bestuur om hier vanop het eigen eilandje te blijven inspelen. Ten slotte is er doorheen de jaren een kluwen ontstaan van samenwerkingsverbanden. De indeling in referentieregio’s moet een eerste stap zijn naar meer transparantie en minder tussenstructuren. Binnen referentieregio Antwerpen zijn er heel wat mogelijkheden om de krachten te bundelen. Zo neemt KINA al meer dan 30 jaar een trekkende rol op op bovenlokaal niveau rond diverse welzijnsthema’s binnen deze regio.

Tijdens deze interactieve sessie wil KINA, samen met onze bovenlokale gemeentelijke partner, IGEAN, met de lokale besturen nadenken over hoe sterke bovenlokale samenwerking nog meer kan leiden tot versterkte lokale besturen. Leg mee de troeven op tafel en werk mee aan een haalbare strategie voor onze regio!

Raadpleeg hier onze flyer!

FLYER REGIONAAL WELZIJNSCAFE

Schrijf je in

Inschrijven voor dit evenement is niet (meer) mogelijk. Bekijk zeker ook onze andere activiteiten.

Datum

2 juni @ 08:30 - 13:30

Locatie

’t Gasthuis
Turnhoutsebaan 199
2110 Wijnegem

Contact

Team vormingspunt

vormingspunt@kina.be