Klokkenluidersmelding KINA

De klokkenluidersrichtlijn 2019/1937 van het Europees parlement, maakt het voor klokkenluiders eenvoudiger om onregelmatigheden in een organisatie of onderneming te melden en biedt melders de nodige bescherming. De klokkenluidersrichtlijn werd door de wet van 28 november 2022 geïmplementeerd in het Belgisch recht, met inwerkingtreding op 15 februari 2023.

Ook welzijnsvereniging KINA hecht veel belang aan het veilig kunnen melden van inbreuken op de wetgeving, daarom informeren we je hieronder graag over de klokkenluidersregeling en hoe je een inbreuk in verband met de diensten van welzijnsvereniging KINA eenvoudig kan melden.

Wat is een klokkenluidersmelding?

De klokkenluidersregeling heeft als doel om personen te beschermen wanneer ze in een werkcontext informatie over inbreuken op geldende regelgeving melden.

Een ‘klokkenluidersmelding’ kan gaan over alle mogelijke of feitelijke inbreuken op de wetgeving en regelgeving die in Vlaanderen van toepassing is. Het kan gaan om een handeling in nalatigheid die onrechtmatig is, of het doel of de toepassing van regelgeving aantast. Voorbeelden hiervan zijn inbreuken inzake fraude, financiële onregelmatigheden, overheidsopdrachtenregelgeving, …

Hoe wordt de melder beschermd?

De bescherming van de klokkenluidersregeling houdt enerzijds in dat de melding en de opvolging ervan zo georganiseerd zijn dat de veiligheid van de melder maximaal gegarandeerd wordt. De identiteit van de melder wordt te allen tijde vertrouwelijk gehouden. Wel kan welzijnsvereniging KINA p.v. persoonsgegevens doorgeven aan externe adviseurs, bevoegde autoriteiten en toezichthouders, die eenzelfde garantie inzake vertrouwelijkheid bieden.

Anderzijds voorziet de regeling een verbod op represailles (bv. negatieve beoordelingen, schorsing of ontslag, maar ook bij verandering van taken, financiële sancties of reputatieschade).

De klokkenluidersregeling stelt dat er binnen welzijnsvereniging KINA p.v. geen maatregelen genomen mogen worden ten aanzien van de melder. Er mag niet gedreigd worden met deze maatregelen of getracht worden maatregelen te nemen, als vergelding voor een melding of openbaarmaking. Het gaat concreet over een verbod op iedere (in)directe handeling of nalatigheid die tot een ongerechtvaardigde benadeling van de melder leidt of kan leiden.

Deze bescherming geldt enkel ten aanzien van melders wanneer zij gegronde redenen hebben te geloven dat de gemelde informatie op het moment van de melding juist is. Een melder die bewust foutieve informatie meldt, wordt niet beschermd.

Wie kan de klok luiden?

Elke persoon die een contractuele of werk gerelateerde relatie heeft of heeft gehad met welzijnsvereniging KINA p.v. Het gaat dus ruimer dan enkel personeelsleden van KINA. Ook externen die via hun werk met KINA in contact komen, kunnen een melding maken. Denk bijvoorbeeld aan leveranciers, sollicitanten, stagiairs, vrijwilligers.

Hoe melden?

Wil je een vermoeden of vaststelling van een inbreuk, die werden begaan door KINA (of één of meerdere van haar medewerkers), melden? Lees dan hier hoe je dit eenvoudig kan melden aan welzijnsvereniging KINA of rechtstreeks bij de Vlaamse ombudsdienst.

De informatie over mogelijke of feitelijke inbreuken kan je (anoniem) melden aan welzijnsvereniging KINA:

 • Rechtstreeks via onderstaand meldingsformulier
 • Per e-mail: klokkenluiden@kina.be
 • Per post: Antwerpsesteenweg 503, 2390 Malle
 • Telefonisch: 03 218 72 09 (secretariaat) – te bereiken van maandag tot en met vrijdag van 8u30-16u30

Als je van mening bent dat de melding niet doeltreffend behandeld kan worden binnen welzijnsvereniging KINA, kan je je ook (rechtstreeks) richten tot de Vlaamse ombudsdienst:

Wat na een melding?

Elke melder krijgt binnen 7 dagen na ontvangst van de melding een ontvangstbevestiging, tenzij:

 • De melding anoniem gebeurde, zonder e-mailadres;
 • De melder zich uitdrukkelijk verzet tegen het ontvangen van een ontvangstbevestiging;
 • het krijgen van de ontvangstmelding de bescherming van de identiteit van de melder in gevaar brengt.

Uiterlijk drie maanden na de ontvangstbevestiging ontvangt de melder feedback, meer bepaald over de geplande opvolging of genomen maatregelen en de redenen voor die opvolging.

 Goed om te weten

 • Door je persoonsgegevens in te voeren, ga je akkoord met de verwerking ervan in het kader van de klokkenluidersprocedure en de privacyverklaring.
 • Je kan ervoor kiezen om anoniem een melding te doen door geen persoonlijke gegevens in te geven in het contactformulier.
 • Indien je anoniem meldt, kennen wij noch jouw identiteit, noch jouw contactgegevens. Om op de hoogte te blijven, kan je een anoniem e-mailadres aanmaken, zodat je toch nog feedback kan ontvangen over je melding.
 • Welzijnsvereniging KINA waarborgt alleszins de geheimhouding van je identiteit indien je jezelf wel bekend maakt.
 • Tevens waarborgen wij de vertrouwelijke behandeling van alle communicatie en uitwisseling van bestanden in welke vorm ook.

Meldingsformulier

Gelieve onderstaande velden in te vullen. Het ontvangen van feedback is enkel mogelijk indien we over jouw contactgegevens beschikken.

Let op: Dit formulier beperkt zich tot meldingen in het kader van een professionele of werk-gerelateerde relatie tot welzijnsvereniging KINA (bijvoorbeeld meldingen door leveranciers, sollicitanten, stagiairs, vrijwilligers).

Voor overige meldingen verwijzen we naar onze contactpagina en ons klachtenreglement.

Als je jouw identiteit niet kenbaar wil maken maar toch feedback wenst te ontvangen, kan je eventueel een ‘anoniem’ e-mailadres aanmaken (bv. anoniem@gmail.com). We verwijzen je hiervoor graag verder naar enkele gratis e-mail diensten:

Gmail-account aanmaken
Outlook-account aanmaken
Yahoo-account aanmaken

Naam
Wens je een ontvangstbevestiging (enkel mogelijk indien e-mailadres beschikbaar is)?(Vereist)
Toestemming(Vereist)
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.