Beheers- en beleidscyclus

De BBC als instrument voor planning, registratie en rapportering over het beleid van lokale besturen…

De BBC als beleidsinstrument

Sinds 2014 krijgen lokale besturen meer vrijheid om hun beleid vorm te geven naar aanleiding van het planlastendecreet en de invoering van de beleids- en beheerscyclus (BBC).

Sindsdien moeten alle gemeenten, OCMW’s, provincies en publiekrechtelijke entiteiten verplicht de Beleids-en beheercyclus (BBC) hanteren. Het is een instrument voor besturen om structuur te brengen in hun strategische planning (meerjarenplanning en aanpassingen), registratie (boekhouding) en rapportering (jaarrekening).