Home
A tot Z |

Lokaal sociaal beleid

Doelstelling
De cel lokaal sociaal beleid biedt ondersteuning bij de opmaak en de uitwerking van het lokaal sociaal beleidsplan 2008 – 2014 en de oprichting van een Sociaal Huis.
Elk lokaal bestuur beschikt, conform het decreet van 3 maart 2004, over een lokaal sociaal beleidsplan voor de periode 2008-2014. Dit plan bevat 'het geheel van de beleidsbepaling en de acties van het lokaal bestuur en de lokale actoren' die ieder mens moet verzekeren een menswaardig leven te leiden. Het betreft hier de algemene economische, sociale en culturele rechten, met expliciete aandacht voor: arbeid, sociale zekerheid, gezondheid, huisvesting, leefmilieu, culturele en maatschappelijke ontplooiing, onderwijs...
De stafmedewerker lokaal sociaal beleid ondersteunt lokale besturen bij de uitwerking van de doelstellingen, actiepunten en projecten die beschreven staan in het lokaal sociaal beleidsplan. Het uiteindelijke streefdoel van deze ondersteuning bestaat erin een lokale dienstverlening te realiseren, die inspeelt op vraag en aanbod, die informeert, samenwerkt, communiceert, doorverwijst en detecteert. Kortom, te komen tot een goed uitgebouwd en gedragen 'Sociaal Huis'. Om dit te bereiken dient het bestaande dienstverleningsveld op sociaal vlak, zowel in de private als in de overheidssector, op elkaar te worden afgestemd.
Doelgroep

Alle lokale besturen, gemeenten en OCMW's binnen het arrondissement Antwerpen, waarvan hun OCMW lid is van KINA p.v.

  • BELEIDSNIVEAU: mandatarissen (gemeente- en OCMW-raadsleden)
  • AMBTENARENNIVEAU: gemeentesecretaris, OCMW-secretaris, maatschappelijk werkers OCMW, dienstverleners gemeente...
  • DOELGROEPENNIVEAU: inwoners, cliënten, gebruikers, lokale actoren...
Methodiek
De methodiek volgens dewelke zal worden gewerkt, wordt vastgesteld door de betrokken verantwoordelijken van gemeente en OCMW en de stafmedewerker van KINA p.v. Zij gaan samen, op basis van de behoeften van de betrokkenen, na volgens welke werkwijze zal worden gehandeld.
INDIVIDUEEL
Lokale besturen worden ter plaatse intensief begeleid:
  • Planning: opvolgen doelstellingen meerjarenplanning lokaal sociaal beleid, evaluatie en bijsturing
  • Opmaak, interpretatie en rapportering cijfermatige omgevingsanalyses
  • Communicatieprocessen: coördinatie en verslaggeving stuurgroepvergaderingen, werkgroepvergaderingen, overlegmomenten,...
  • Participatieprocessen: diepte-interviews, focusgroepen, themawerkgroepen, informatiemomenten, tevredenheids-, kwaliteits-, en behoefteonderzoek
  • Sociaal Huis: informatie- loket- en doorverwijsfunctie: Diensten-doelgroepenmatrix, SWOT-analyse, productencatalogus (Sociale Kaart + rechtenverkenner), zitdagen welzijnscoördinator, organiseren vraaggerichte dienstverlening, proactief handelen,...
  • Welzijnscoördinatie: realisatie van doelstellingen en actiepunten door het opzetten van concrete projecten.
  • ...
IN GROEP
Vormingen en workshops rond participatie, communicatie, informatie, loket, doorverwijzing, tevredenheids- en behoefteonderzoek... worden georganiseerd overkoepelend voor ALLE lokale besturen binnen het arrondissement Antwerpen.
Contactpersoon
Inse Hendrickx is elke werkdag te bereiken, Lokaalsociaalbeleid@kina.be
Meer info
 © 2020 Kina, Alle Rechten Voorbehouden | the eForum Factory | Sitemap | Privacy verklaring