Home
A tot Z |

Interne Audit

Doelstelling
De cel Interne Audit biedt ondersteuning aan de secretaris om het jaarlijks verplichte interne auditrapport voor te bereiden en uit te werken.
Het ocmw decreet van 19 december 2008 heeft een aantal principes in de verf gezet; zijnde het realiseren van strategische en operationele doelstellingen.
Het decreet geeft richtlijnen om op een dynamische manier de ocmw organisatie te leiden om de doelstellingen van het ocmw op een efficiënte, veilige, en permanente manier op te volgen, te evalueren.
De administratieve handelingen bij elkaar worden aanzien als een proces.( vb: intake van een cliënt t.e.m. de beslissing en uitvoering van een betaling). Kwaliteit staat voor volledigheid, juistheid en tijdigheid. Een proces is meestal dienstoverschrijdend. Een goede opvolging vraagt risico analyse, een goed intern controlesysteem en interne audit.

Doelgroep

Alle ocmw's zijn verplicht te voldoen aan de onderrichtingen van het decreet. De secretaris stelt het interne controlesysteem vast en dient jaarlijks een rapport voor te leggen over de organisatie en de werking van het interne controlesysteem aan de raad voor maatschappelijk welzijn. (Art 98, 99 en 100)

Methodiek

In overleg met de secretaris en daarna een werkgroep (mogelijk MAT) zal samen met de stafmedewerker van KINA p.v . onderzocht worden welke kernprocessen het ocmw wil evalueren.

Contactpersoon

Deze functie is momenteel vacant. 
Concrete informatie
De dienstverlening gebeurt op maat
Overleg met secretaris, werkgroep,medewerkers
Sensibiliseren van alle betrokkenen in de organisatie
Risicoanalyse van de gekozen kernprocessen
Rapportering
Analyse en uitschrijven van de processen en aanvullen met controlepunten
Aanstellen proceseigenaars in overleg met werkgroep
Communicatie naar Raad , personeel
Interne audit

Er zijn verschillende technieken om het intern controle systeem te evalueren en te verbeteren:

Organisatiebeheersing via COSO ( geïntegreerd risicomanagement), het radardiagram,het Pareto-histogram,intervieuws,brainstorming,analyse van de processen en procedures,checklists,het invoeren van controlemomenten…

Het is de interne audit die het intern controle systeem evalueert.

 © 2020 Kina, Alle Rechten Voorbehouden | the eForum Factory | Sitemap | Privacy verklaring