Home
A tot Z |

Verplichting

Informatie is een belangrijk bedrijfsmiddel . Informatie vertegenwoordigt -naast alle andere belangrijke bedrijfsmiddelen- een essentiële waarde en moet daarom op geschikte wijze beschermd worden. Juiste, volledige en beschikbare informatie is voor de werking van het OCMW even onontbeerlijk dan voor eender welk ander bedrijf.

Informatieveiligheid beschermt de beschikbare gegevens tegen een brede waaier van bedreigingen, die de continuïteit van de dienstverlening kunnen verstoren, schade kunnen veroorzaken en een goede werking kunnen verhinderen.

De wet van 08/12/1992 tot “bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens” (privacywet) biedt bescherming aan de burgers, voert een aantal begrippen in van transparantie, toestemming en beroepsmogelijkheden en legt aan de verwerkers van persoonsgegevens ook tal van verplichtingen op. De Privacywet is in principe van toepassing op elke geautomatiseerde en manuele verwerking van persoonsgegevens die op het Belgisch grondgebied plaatsvindt, ongeacht of zij door de overheid of door particulieren wordt verricht.

Het OCMW moet permanent aan een aantal strenge voorwaarden voldoen in het kader van zijn aansluiting op het netwerk van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ). De voorwaarden zitten o.a. vervat in de zgn. minimale veiligheids-normen Eén van die voorwaarden is dat elk OCMW een informatieveiligheidsdienst moet oprichten, die door een informatieveiligheidsconsulent wordt geleid. De minimum veiligheidsnormen hebben een bindend karakter.

 © 2015 Kina, Alle Rechten Voorbehouden | the eForum Factory | Sitemap | Privacy verklaring