Regionaal Netwerk tegen Dak- en thuisloosheid

KINA wil initiatief nemen voor de oprichting van een bovenlokaal netwerk rond dak- en thuisloosheid, die inzet op samenwerking tussen welzijns- en woonactoren. Momenteel bestaan er al 16 bovenlokale netwerken
in Vlaanderen en is onze regio een blinde vlek op de kaart! Hierin willen we verandering in brengen en onze regio mee op de kaart zetten in de strijd tegen dak- en thuisloosheid!

Naar 0 dakloosheid – nog tot 2030 om te slagen

Europese doelstellingen ter bestrijding dakloosheid

Dak- en thuisloosheid is een extreme vorm van sociale uitsluiting en armoede. Het is geen recente problematiek, maar de situatie wordt wel steeds erger. Ze neemt in heel Europa alarmerend
toe. Huisvesting is echter een recht voor iedereen…

In juni 2021 ondertekende België de Verklaring van Lissabon die wil inzetten op een sterker sociaal Europa, waarbij één van de principes  rust op een sterkere samenwerking in de strijd tegen dakloosheid. Daarmee verbinden we ons om tegen 2030 dakloosheid te bestrijden. De strategie hiervoor is gebaseerd op 5 volgende geformuleerde doelstellingen:

  1. niemand mag genoodzaakt zijn om tegen zijn wil op straat te moeten overnachten bij gebrek aan opvang die aangepast is aan zijn situatie
  2. niemand mag genoodzaakt zijn om langer dan nodig te moeten verblijven in de opvang bij gebrek aan doorstroommogelijkheden naar (begeleid) wonen
  3. niemand mag uit een instelling ontslagen worden zonder voldoende nazorg en een oplossing voor zijn woonsituatie
  4. niemand mag uit huis gezet worden bij gebrek aan begeleidings- en huisvestingsmogelijkheden
  5. niemand die jongvolwassen wordt of is mag thuisloos worden als gevolg van de overgang naar volwassenheid

De strijd tegen dak- en thuisloosheid in Vlaanderen

Het Vlaams Actieplan Armoedebestrijding (2020-2024) bouwt verder op deze Europese doelstellingen. Het plan vraagt daarenboven aandacht voor de nodige governance structuur om lokaal een doeltreffend geïntegreerd dak- en thuislozenbeleid te ondersteunen, gelet op de bevoegdheid van het lokale bestuur. Ten slotte neemt het plan als doelstelling om de problematiek te meten en evoluties te monitoren in functie van de opvolging en evaluatie van het Vlaamse beleid.

In het verlengde hiervan, focust het Actieplan ter voorkoming en bestrijding van dak- en thuisloosheid (2020-2024) op de volgende vier strategische doelstellingen:

  1. Preventie van uithuiszetting
  2. Vermijden van dak- en thuisloosheid bij jongvolwassenen
  3. Aanpak van chronische dak- en thuisloosheid
  4. Geïntegreerd beleid m.b.t. dak- en thuisloosheid

Het plan benadrukt dat alle overheden en spelers samen dak- en thuisloosheid moeten aanpakken, maar er een grote en actieve rol is weggelegd voor de lokale besturen.

Naar nul dakloosheid, nog maar 6 jaar om te slagen

Zeer recent, op 8 en 9 februari 2024, vond in Brussel de tweedaagse conferentie plaats van de Raad van de Europese Unie, met als titel “Naar nul dakloosheid, nog maar 6 jaar om te slagen”.
Tijdens deze conferentie werd de voortgang van zowel de lidstaten als de Europese Unie geëvalueerd sinds de Verklaring van Lissabon. Het belang van Housing First werd benadrukt, maar er werd tevens stilgestaan bij het belang om ook de onderliggende oorzaken van het probleem aan te pakken: stijgende huurprijzen, gebrek aan sociale huisvesting, mentale gezondheidsproblemen, opvang van migranten, enz.

Een engagement om tegen 2030tot 0 daklozen te komen lijkt de dag van vandaag nog onrealistisch. Er zijn bijkomende inspanningen nodig en er wordt gekeken naar bovenlokale samenwerking om dit mogelijk te maken. Als welzijnsvereniging van, voor en door 27 OCMW’s, willen we hier voor gaan! Ga jij via ons bovenlokaal netwerk mee de strijd aan tegen dak- en thuisloosheid?

# Samen verleggen we grenzen!

Meten is weten: cijfers als basis voor een regionaal beleid- en actieplan

Om tot een regionaal en efficiënt beleid te komen om dak – en thuisloosheid te bestrijden, hebben we duidelijke cijfers nodig over de omvang en het profiel van de doelgroep. Binnen onze regio heeft er nog geen grote telling van dak- en thuisloosheid plaatsgevonden, zoals in grote steden afgelopen jaren in Antwerpen en Gent. Daarom dat KINA als bovenlokaal netwerk ingetekend heeft op een nieuwe oproep, getrokken door het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting, om een telling in onze regio te organiseren.

Met trots kunnen we zeggen dat we met KINA zijn geselecteerd om een regionale telling rond dak -en thuisloosheid te organiseren. Deze telling zal met de ondersteuning van een onderzoeksteam van KU Leuven plaatsvinden op 18 oktober. 22 lokale besturen en verschillende partners in het werkveld hebben hun engagement hiervoor gegeven om mee te tellen! Op basis van deze telling wordt een rapport opgesteld die meer inzicht geeft over de doelgroep en problematiek in de regio, en dient als vertrekpunt om binnen het bovenlokaal netwerk dak- en thuisloosheid een regionaal beleid- en actieplan op te maken.

Meer weten over de telling?

Contacpersoon

Inse Hendrickx

Vakgebied Algemeen directeur
E-mail home@kina.be

Vragen of hulp nodig bij je projectoproep?

Als bovenlokaal kenniscentrum heeft KINA heel wat ervaring in het opzetten van strategische netwerken, partnerschappen en van het uitwerken van projecten. Kan KINA ook een meerwaarde betekenen bij een projectoproep op maat van jouw bestuur?

Onze stafmedewerkers staan voor je klaar!

Contacteer ons