Home
A tot Z |

Sociaal Huis

Inzake de oprichting van een Sociaal Huis kan de stafmedewerker van KINA p.v. ondersteuning bieden bij:

de uitbouw van de informatiefunctie

 • Uitwerken DDM (Diensten-doelgroepenmatrix)
 • Opstellen productcatalogus (SOKA en rechtenverkenner)
 • ...

de uitbouw van de loketfunctie

 • Opzetten participatieproces rond toegankelijkheid
 • Structureren van het aanbod aan dienstverlening (VRAAGGERICHTE dienstverlening
 • Ondersteunen en adviseren van het bestuur bij herstructurering dienstverlening
 • ...

de uitbouw van de doorverwijsfunctie

 • Doorlichten efficiënte werking dienstverlening a.d.h.v. tevredenheidsmeting, kwaliteitsonderzoek, meldingsfiches...
 • Uitbouwen, opzetten en coördineren van interne communicatie- en overlegstructuren
 • Deeltijdse functie van welzijnscoördinator voor een bestuur opnemen – wegwijs maken van zowel cliënten als hulpverleners binnen het Welzijnslandschap van de gemeente
 • ...

Waken over de toegankelijkheid van het Sociaal Huis

 • Uitbouwen van een vraaggerichte dienstverlening aan de hand van processen en methodieken
 • Uitschrijven van processen om te komen tot proactief handelen
 • Uitvoeren van de ‘toegankelijkheidsscan' voor het Sociaal Huis (externe communicatie, loket-en baliewerking, vraga en aanbod…) en in navolging hiervan het opstellen van een verbeterplan met doelstellingen en actiepunten
 © 2015 Kina, Alle Rechten Voorbehouden | the eForum Factory | Sitemap | Privacy verklaring